zoeken

Algemene voorwaarden

Anyslab is een onderdeel van Anykid. De algemene voorwaarden van Anykid zijn van toepassing op alle bestellingen bij Anyslab.

 

U kunt onze algemene voorwaarden ook per e-mail bij ons opvragen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Van Anykid, gevestigd te ’s-Gravenhage, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 27285927.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst aangegaan met Anykid.

 

1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien Anykid daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 2: Prijzen

 

2.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

 

2.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn kosten van verzending, verpakking en evt. verzekering niet in de genoemde prijzen inbegrepen en worden deze apart in rekening gebracht.

 

2.3 Anykid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

Artikel 3: Betaling

 

3.1 Levering geschiedt tegen vooruitbetaling of contante betaling.

 

3.2 Zodra een bestelling na 1 week nog niet betaald is, houdt Anykid zich het recht voor, het artikel aan een andere betalende koper te verkopen. Het kan zijn dat hierdoor de levering voor de eerste besteller langer gaat duren.

 

Artikel 4: Leveringstermijn

 

4.1 De opgave van een leveringstermijn geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de genoemde leveringstermijn geeft de koper geen recht tot enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders door Anykid en koper wordt overeengekomen.

 

4.2 De leveringstermijn gaat in, nadat Anykid de betaling heeft ontvangen.

 

Artikel 5: Levering

 

5.1 Uw pakket wordt verstuurd met Post.nl. Verlies, beschadiging en/of diefstal van pakketten of briefpost is niet verzekerd en hierbij is het risico voor de klant. 5.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de koper.

 

5.3 Bij vooruitbetaling worden de producten verzonden, zodra de betaling bij Anykid is bijgeschreven.

 

Artikel 6: Retourzendingen

 

6.1 De koper dient de producten bij aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of tekortkomingen. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen zeven dagen na aflevering van de producten per email, onder vermelding van het factuurnummer gemeld te worden. Anykid zal het product vervangen of uw betaling wordt ongedaan gemaakt, indien de koper het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Indien uw klacht gegrond wordt verklaard, vergoeden wij de door u gemaakte verzendkosten tot max. € 6,75.

 

6.2 Ongebruikte producten kunnen binnen zeven dagen na ontvangst in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd. U dient allereerst Anykid hiervan op de hoogte te brengen, telefonisch, danwel per mail, alvorens u de artikelen terugstuurt. Na ontvangst van de producten stort Anykid het aankoopbedrag, exclusief de door Anyslab gemaakte verzendkosten retour op de rekening van de koper.

 

6.3 Anykid behoudt zich het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat, dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

 

6.4 Speciaal voor de klant bestelde artikelen kunnen niet zonder meer geruild worden. Dit geschiedt in onderling overleg.

 

Artikel 7: Overmacht

 

7.1 Anykid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Anykid en transportstagnatie.

 

Artikel 8: Klachten

 

8.1 Klachten dienen per e-mail gemeld te worden aan Anykid met duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wij proberen dan redelijkerwijs samen tot een oplossing te komen. Voor omruilen / vervangen gelden verder de punten genoemd bij artikel 6.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

 

9.1 Persoonsgegevens van de koper worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de bestelling en zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld. Het e-mail adres van de koper zal na de bestelling alleen gebruikt worden voor verzending van de Anykid nieuwsbrief. Afmelden is online mogelijk via de website.

 

Artikel 10: Toepasselijk recht

 

10.1 Op overeenkomsten tussen Anykid en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

 

10.2 Geschillen tussen Anykid en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondisementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

http://www.ideal.nl http://www.tntpost.nl Anyslab volgen op Twitter